Neviete ako začať? Pozrite si
VIDEONÁVODY

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR”) a so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na to, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prevádzame a ukladáme Vaše informácie. Nájdite si chvíľku a zoznámte sa s našimi postupmi a ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré sa dajú použiť na jedinečnú identifikáciu alebo kontaktovanie konkrétneho jednotlivca. Môže sa od Vás požadovať, aby ste poskytli svoje osobné informácie kedykoľvek budete s nami v kontakte (napríklad pri vyplňovaní nášho kontaktného formulára alebo pri registrácii na odber noviniek). Od vás sa nevyžaduje poskytnutie požadovaných informácií, ale ak sa rozhodnete tak neurobiť, v mnohých prípadoch to znamená, že vám nebudeme môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo odpovedať na vaše otázky.

Aké osobné informácie zhromažďujeme

Tu uvádzame príklady typov osobných informácií, ktoré zhromažďujeme:

  • Keď navštívite našu webovú stránku, pripojíte sa k našim službám, kontaktujte nás, použijete náš softvér, vytvoríte si účet v službe stavBIT (alebo sa prihlásite na odber bulletinu, ak takáto aktivita bude poskytovaná), zhromažďujeme rôzne informácie vrátane Vašej e-mailovej adresy, informácie o zariadení, adresy IP a záznam Vašej komunikácie.
  • Pri používaní nášho softvéru zhromažďujeme ďalšie informácie, ako sú správy o zlyhaní, informácie o operačnom systéme, verzii aplikácie, jazyku používateľa a informácie o tom, či ste alebo nie ste prihlásení do služby stavBIT.
  • Pri aktualizácii vašich úloh pomocou nástroja stavBIT zhromažďujeme obsah, ktorý ste zadali, ako aj ďalšie informácie, ako sú denníky prístupu a identifikátory zariadenia. Upozorňujeme ale, že stavBIT neanalyzuje obsah dokumentov, ktoré si prostredníctvom aplikácie stavBIT uložíte do úschovy.

Ako používame Vaše osobné údaje

Zhromažďujeme a spracúvame všetky Vami zadané osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a slovenským zákonom o ochrane osobných údajov. To znamená, že Vaše osobné informácie môžeme spracúvať na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov bez Vášho súhlasom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo na účely prijatia krokov na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa stavBIT týka, alebo ak je to potrebné na účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme, alebo tretia strana, ktorej môže byť potrebné zverejniť informácie.

  • Zhromažďované osobné informácie nám umožňujú informovať Vás o našich najnovších oznámeniach o produktoch, aktualizáciách softvéru a službách. Kedykoľvek sa môžete od prijímania takýchto komunikácií odhlásiť tak, že nás budete kontaktovať. Informačný spravodaj (newsletter) Vám budeme zasielať iba s Vašim predchádzajúcim súhlasom a Vy sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odoberania spravodaja kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý uvádzame v každom spravodaji, alebo nás kontaktujte.
  • Používame tiež osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, aby sme nám pomohli vytvoriť, vyvíjať, dodávať, chrániť a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a komunikáciu so zákazníkmi.
  • Vaše osobné informácie môžeme použiť na zasielanie dôležitých upozornení, napríklad oznámení o zmenách našich zmluvných podmienok a pravidiel. Pretože tieto informácie sú dôležité pre Vašu interakciu s aplikáciou stavBIT, prijímanie týchto oznámení nemôžete odmietnuť.
  • Osobné údaje môžeme použiť aj na interné účely, ako sú audity, analýza údajov a prieskum, na zlepšenie našich produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi.
  • Prevádzkovateľom v zmysle zákonov o ochrane údajov a poskytovateľa služieb v zmysle zákona je spoločnosť: TI8IT s.r.o. Jeruzalemská 32 917 01 Trnava ti8it@ti8it.sk, Ing. Tomáš Šmiček, generálny riaditeľ, kontaktná osoba pre GDPR

Zhromažďovanie a používanie iných ako osobných údajov

Neosobné informácie sú údaje, ktoré ako také nemožno použiť na jedinečnú identifikáciu konkrétneho jednotlivca. Môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať neosobné informácie na ľubovoľné účely. Na určité účely môžeme kombinovať osobné a iné ako osobné informácie; s týmito údajmi sa potom bude zaobchádzať ako s osobnými údajmi, pokiaľ zostanú kombinované. Naopak, súhrnné informácie, t. J. údaje, ktoré mohli pochádzať z osobných informácií, ale ktoré boli spracované takým spôsobom, aby neumožnili osobnú identifikáciu, sa považujú za neosobné informácie.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Naše webové stránky, služby, aplikácie, e-mailová komunikácia, prípadne reklama, môžu používať „súbory cookie“ a ďalšie technológie, napríklad „pixelové značky“ a „cieľové adresy URL“. Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame na lepšie pochopenie interakcie našich používateľov s našimi webovými stránkami a na optimalizáciu používateľského prostredia. V nastaveniach prehľadávača môžete zakázať súbory cookie. Upozorňujeme však, že v dôsledku toho nemusia byť niektoré funkcie našej webovej stránky k dispozícii. V našej e-mailovej komunikácii môžeme použiť ďalšie technológie, ako sú „pixelové značky“ a „cieľové adresy URL“, aby sme zistili, či bol e-mail otvorený a na ktoré odkazy použité. Tieto informácie používame na to, aby sme pomohli určiť záujem o konkrétne témy a zlepšiť efektívnosť našej komunikácie a znížiť alebo vylúčiť správy zasielané zákazníkom. Pixelové značky sú malé obrázky zobrazené v e-maile HTML; môžete vypnúť sledovanie vypnutím HTML vo svojom e-mailovom klientovi. Po kliknutí na odkaz s cieľovou adresou URL sa používateľovi najskôr odošle webový server, ktorý kliknutie zaznamená, a potom do cieľa odkazu. Ak nechcete byť sledovaní týmto spôsobom, nemali by ste kliknúť na textové alebo grafické odkazy v e-mailových správach. Pri prístupe k našim službám zhromažďujeme automaticky niektoré informácie na našich serveroch a ukladáme ich do protokolových súborov. Tieto informácie zahŕňajú typ prehliadača, verziu a jazyk, operačný systém, sprostredkujúce a výstupné webové stránky, adresu IP, pečiatku dátumu a času žiadosti a požadovaný prostriedok (názov súboru a adresu URL). Tieto informácie používame v anonymizovanej podobe na štatistické analýzy, na správu našej stránky a na zlepšenie našich produktov a služieb bez priameho priradenia týchto údajov k jednotlivým používateľom.

Zverejňovanie informácií tretím stranám

Nezdieľame osobné informácie s nikým, s výnimkou niekoľkých nižšie uvedených výnimiek. Spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami, ktoré poskytujú služby spracovania informácií. S týmito spoločnosťami zdieľame osobné údaje, iba ak ste súhlasili s prenosom alebo ak to umožňujú zákony o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré zdieľame, sú obmedzené na údaje potrebné na to, aby tretie strany mohli poskytovať svoje služby. Tieto spoločnosti používame na nasledujúce služby: hostovanie našej webovej stránky a podporného portálu, poskytovanie nášho softvéru technickej podpory, rozosielanie spravodajov (newslettrov), analýzu návštevnosti našich webových stránok, hostovanie našich cloudových služieb, správu testovania verzie beta aplikácie a spracovanie hlásení o zlyhaní aplikácie. Tieto spoločnosti sú povinné chrániť Vaše údaje v súlade so zákonom o ochrane údajov a poskytovať potrebné záruky, ak sa nachádzajú mimo EÚ. Spoločnosti sú viazané našimi pokynmi a nesmú používať zdieľané údaje na žiadne iné účely. Zdieľame tiež osobné údaje, ak je poskytnutie takýchto informácií primerane potrebné na splnenie platných zákonov, iných právnych predpisov, právnych postupov alebo vynútiteľných vládnych požiadaviek; aby bolo možné presadzovať príslušné Zmluvné podmienky vrátane vyšetrovania ich možných porušení, odhaľovať, predchádzať alebo iným spôsobom riešiť podvod alebo bezpečnostné problémy, a chrániť pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti aplikácie stavBIT, jeho používateľov alebo verejnosti, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon. Ak bude aplikácia stavBIT súčasťou akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia alebo predaja, informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu preniesť ako súčasť tejto transakcie.

Ochrana osobných údajov

Prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom k neoprávneným zmenám, sprístupnením alebo zničením údajov. Patria sem interné kontroly našich postupov pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní údajov a bezpečnostných opatrení vrátane vhodných šifrovacích a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu pred neoprávneným prístupom do systémov, v ktorých ukladáme osobné údaje. V rámci aplikácie alebo webovej stránky stavBIT obmedzujeme prístup k osobným informáciám iba na tých zamestnancov, ktorí potrebujú tieto informácie poznať, aby mohli nasadzovať a udržiavať naše služby. Tieto osoby sú viazané dohodami o mlčanlivosti a môžu byť predmetom disciplinárnych postihov, vrátane ukončenia pracovných pomerov a trestného stíhania, ak tieto povinnosti neplnia. Vždy, keď sa pripájate k našej službe stavBIT, používame pre všetky prenášané informácie šifrovanie (napríklad Transport Layer Security (TLS)). Žiadny spôsob prenosu alebo uchovávania údajov však nie je stopercentne bezpečný, takže nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám prenášate.

Prístup k osobným informáciám

Máte právo požiadať o informácie, aké Vaše osobné údaje uchovávame, o opravu nesprávnych údajov alebo o zmrazenie alebo vymazanie Vašich údajov. Môžete napríklad požiadať o odstránenie svojho účtu stavBIT a jeho pridruženej e-mailovej adresy a obsahu tak, že prejdete do nastavení v našej aplikácii. Máte tiež nárok na prenosnosť svojich osobných údajov. Ďalej môžete kedykoľvek namietať proti použitiu Vašich údajov s účinnosťou do budúcnosti. Existujú však prípady, keď z dôvodu zákonných lehôt na uchovávanie údajov nemôžeme vymazať Vaše údaje ako celok. Vašu žiadosť tiež môžeme zamietnuť, ak jej vykonaním by sme mohli ohroziť súkromie ostatných, ak by to bolo mimoriadne nákladné alebo pre uplatnenie ktorej nie je zákonný dôvod. Vaše osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, na vynútenie uplatniteľných zmluvných podmienok alebo na splnenie našich právnych záväzkov.

Deti

Aplikácia stavBIT nie je určená osobám mladším ako 16 rokov, nebudeme vedome zhromažďovať osobné informácie o osobách mladších ako 16 rokov alebo ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii, pokiaľ ich rodič neposkytol overiteľný súhlas. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné informácie od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov alebo ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii bez súhlasu ich rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií čo najskôr. Rodičia alebo opatrovníci nás môžu kontaktovať na adrese ti8it@ti8it.sk.

Stránky a služby tretích strán

Webová stránka stavBIT neobsahuje odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán. Odporúčame Vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajinách sa neuskutočňuje.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo spracovania údajov, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť na možné porušenie miestnych zákonov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese ti8it@ti8it.sk. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Keď zmeníme pravidlá, zmeny zverejníme na stránke https://stavbit.sk.