Neviete ako začať? Pozrite si
VIDEONÁVODY

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 • 1) Spoločnosť TI8IT, s.r.o., Jeruzalemská 42/A, 917 01 Trnava, kontaktný email: ti8it@ti8it.sk, kontaktné telefónne číslo: 044/5941 041 (ďalej aj „Poskytovateľ“) je poskytovateľom internetových služieb spojených s internetovou aplikáciou stavBIT (ďalej aj „Portál“) vytvorenou Poskytovateľom.
 • 2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa a sú vydané podľa § 274 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 3) Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb Poskytovateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom v súvislosti s poskytovaním služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom.
 • 4) Tieto VOP sú sprístupnené na webovej adrese: https://stavbit.sk.
 • 5) Objednaním služby Nadobúdateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

Vymedzenie pojmov

 • 6) Poskytovateľom služby je spoločnosť TI8IT, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, 917 01, IČO: 36237361, (ďalej aj „Poskytovateľ“).
 • 7) Nadobúdateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená licencia na používanie Portálu stavBIT od Poskytovateľa.
 • 8) Helpdeskom sa rozumie kontaktné miesto Poskytovateľa a to email: servis@stavbit.sk a kontaktné telefónne číslo: 033/5931 037.
 • 9) Zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorené medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom ako aj všetky ostatné zmluvné dokumenty, VOP, Licenčné podmienky a objednávky uzatvorené medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom v súvislosti s poskytovaním služieb.

Informácie o produktoch, službách a ich cenách

 • 10) Informácie o produktoch a službách Poskytovateľa sú verejne dostupné na webovej adrese https://stavbit.sk (ďalej aj „webová adresa“) a v tlačených materiáloch. Ceny produktov a služieb Poskytovateľa sú zverejnené v aktuálnom cenníku na webovej adrese Poskytovateľa. Všetky ceny produktov a služieb sú uvádzané bez DPH.

Uzavretie Zmluvy

 • 11) Zmluva medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Uskutočnením objednávky Nadobúdateľ súhlasí s týmito VOP. Zmluva nadobúda účinnosť až zaplatením ceny za objednané služby na základe preddavkovej faktúry (ďalej „Predfaktúra“) vystavenej Poskytovateľom.
 • 12) Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane ceny do uplynutia lehoty splatnosti predfaktúry.
 • 13) Predmetom Zmluvy zo strany Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytovať Nadobúdateľovi zaplatené služby a to v rozsahu popisu služby zverejnenom na webovom sídle Poskytovateľa a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Nadobúdateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.
 • 14) Poskytovateľ poskytne Nadobúdateľovi licenciu na používanie diela v súlade s účelom, za podmienok a v rozsahu dohodnutých vo VOP a Licenčných podmienkach. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná, neprevoditeľná, množstevne a časovo obmedzená. Toto právo môže Poskytovateľ Nadobúdateľovi kedykoľvek odobrať, ak Nadobúdateľ poruší ustanovenia dojednané vo VOP, Licenčných podmienkach, alebo iných dohodách. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že nebude používať dielo na iný účel než je účel sledovaný v týchto VOP.
 • 15) Predmetom Zmluvy zo strany Nadobúdateľa je jeho záväzok zaplatiť cenu za objednané služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy.
 • 16) Chybu pri zadaní objednávky môže používateľ nahlásiť na kontaktnom emaile, alebo telefónnom čísle Poskytovateľa.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 • 17) Poskytovateľ umožní Nadobúdateľovi využiť objednané služby v rozsahu uvedenom v Zmluve. Hardvér, na ktorom je služba prevádzkovaná je umiestnený vo webhostingovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.
 • 18) V súvislosti s poskytovaním služby je Poskytovateľ povinný najmä zabezpečiť:
  • a) funkčnosť a dostupnosť služby;
  • b) aktualizácie programového vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;
  • c) vykonávanie opatrení na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní služby;
  • d) vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka služby“);
  • e) vopred informovať o plánovanej odstávke služby na svojej webovej stránke, prípadne na webových stránkach svojich dodávateľov, e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inou vhodnou formou o tom upovedomiť;
  • f) plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;
  • g) oznámiť Nadobúdateľovi bez zbytočného odkladu prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služby;
  • h) poskytovať Nadobúdateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom helpdesku.
 • 19) V súvislosti s poskytovaním služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:
  • a) dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie služby, pokiaľ Nadobúdateľ porušil povinnosti podľa Zmlúv alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú cenu v lehote jej splatnosti, až do času, kým nebude Nadobúdateľom vykonaná náprava;
  • b) v prípade, ak Nadobúdateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený Nadobúdateľovi zamedziť prístup do portálu. V takomto prípade Poskytovateľ dáta Nadobúdateľa zálohuje po dobu 90 dní odo dňa zamedzenia prístupu do portálu a na žiadosť Nadobúdateľa podanú Poskytovateľovi v tejto lehote, ich Poskytovateľ v elektronickej forme vydá Nadobúdateľovi.
  • c) dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Nadobúdateľa, prenosové rýchlosti alebo iné činnosti Nadobúdateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Nadobúdateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných používateľov;
  • d) uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Nadobúdateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Nadobúdateľ právny nárok;
  • e) zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať predfaktúry / faktúry (daňový doklad) Nadobúdateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);
  • f) vyfakturovať dodatočne tie položky služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Nadobúdateľa nebolo možné zahrnúť do predfaktúry / faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;
  • g) informovať Nadobúdateľa o produktoch týkajúcich sa služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
  • h) jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu služby, alebo vylepšiť používateľské rozhranie na prístup k službe;
  • i) v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;
  • j) odmietnuť poskytnutie služby Nadobúdateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie podobnej služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Nadobúdateľom;
  • k) jednostranné odmietnuť obsah, ak prekračuje limity pre úložisko alebo veľkosť súboru povoleného v Portáli;
  • l) kedykoľvek odstrániť obsah z Portálu, ak zistí, že obsah môže porušovať platné právne predpisy alebo tieto VOP.
 • 20) Poskytovateľ nezodpovedá a nie je povinný poskytnúť servisné služby, resp. technickú podporu v prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností uvedených v týchto VOP, inej Zmluvy, alebo platných právnych predpisov.
 • 21) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v Poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať Nadobúdateľa.
 • 22) Na účely odstraňovania vád služby alebo vykonávanie preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku vád služby alebo v iných prípadoch potreby zmien a zásahov do služby je Poskytovateľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby, pričom na takéto obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby dáva Nadobúdateľ súhlas. Poskytovanie technickej podpory a servisu sa nevzťahuje na vady poskytovanej služby, ktoré majú svoj pôvod mimo siete Poskytovateľa a mimo zariadení pod priamou kontrolou Poskytovateľa alebo jeho dodávateľov.
 • 23) Poskytovateľ poskytuje technickú podporu v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30. Nadobúdateľ berie na vedomie, že riešenie požiadaviek (aj rozpracovaných) po 15:30 je automaticky presunuté na nasledujúci pracovný deň.

Práva a povinnosti Nadobúdateľa

 • 24) Nadobúdateľ je oprávnený najmä:
  • a) využívať služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP;
  • b) obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Helpdesk;
  • c) sprostredkovať poskytovanie služby tretím osobám iba na základe súhlasu Poskytovateľa;
  • d) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu služieb poskytovaných Poskytovateľom;
  • e) využívať poskytnutý dátový priestor a prístup výhradne za účelom pre ktorý je objednaná služba poskytovaná v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • 25) Nadobúdateľ je povinný najmä:
  • a) na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať iný obsah ako obsah súvisiaci s účelom poskytovanej služby najmä: erotický a pornografický obsah, obsah chránený autorským zákonom, obsah nabádajúci k nepriateľstvu alebo násiliu a podobne.
  • b) platiť cenu za poskytnutú službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním služieb podľa Zmluvy a aktuálneho cenníka, a to na základe predfaktúry vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
  • c) nesprostredkovávať alebo neposkytovať služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa;
  • d) nepodieľať sa akýmkoľvek spôsobom na vytvorení, alebo prevádzke konkurenčnej služby.
  • e) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu:
   • zmeny kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
   • všetky zmeny svojich identifikačných údajov alebo osobných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
   • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Nadobúdateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb Poskytovateľom;
  • f) nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s účelom poskytovanej služby, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi používateľmi Nadobúdateľa;
  • g) nevyužívať služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov Poskytovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
  • h) postupovať pri využívaní služby tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu treťou osobou, a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi alebo tretej osobe;
  • i) využívať služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
 • 26) Nadobúdateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi riadnu súčinnosť pri Poskytovaní technickej podpory a/alebo servisných služieb, najmä je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poruchy a iné vady služby. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť všetky informácie týkajúce sa poruchy alebo informácie, o ktoré ho požiada Poskytovateľ v súvislosti s činnosťami vedúcimi k odstráneniu vady služby. V prípade, že Nadobúdateľ vykonáva úkony smerujúce k odstráneniu alebo predchádzaniu vád sám, je povinný presne dodržiavať pokyny Poskytovateľa. V prípade porušenia povinnosti Nadobúdateľa poskytnúť riadnu súčinnosť tak, ako to pre neho vyplýva z ustanovení VOP , LP, iných ustanovení, Zmlúv alebo platných právnych predpisov, nie je Poskytovateľ v omeškaní s odstránením vady a Nadobúdateľ nie je oprávnený uplatňovať v takomto prípade voči Poskytovateľovi akýkoľvek nárok z dôvodu jej neodstránenia, pričom zároveň je Nadobúdateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré porušením tejto jeho povinnosti vzniknú. V prípade, že vznik vady na Poskytovaní služby alebo s ňou súvisiaceho plnenia spôsobil alebo zavinil Nadobúdateľ, alebo ním oprávnená osoba, je Nadobúdateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikne.
 • 27) Nadobúdateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie pri registrácii alebo v objednávkovom formulári. V prípade, ak Nadobúdateľ zadáva do webovej služby údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov do služby prevádzkovanej Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Nadobúdateľ povinný udelenie predchádzajúceho súhlasu treťou osobou Poskytovateľovi preukázať.

Odstúpenie nadobúdateľom od Zmluvy

 • 28) Poskytovateľ na dobu 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy sprístupní bezodplatne Nadobúdateľovi demoverziu portálu. Počas tejto doby je Nadobúdateľ oprávnený bez uvedenia dôvodu od Zmluvy jednostranne odstúpiť.

Zmena služby

 • 29) Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti vyhovieť najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Nadobúdateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu alebo iné služby Nadobúdateľovi, ktorý má voči Poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia.
 • 30) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy môžu byť vykonané novou Zmluvou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, telefonicky, e-mailom alebo písomnou formou.
 • 31) Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP, Licenčnej zmluvy a cenníka. Dohoda o zmene cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia služby za účinnosti zmeneného cenníka služby a VOP. Zmena VOP musí byť Nadobúdateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom rozhrania služby. So zmenou cenníka musí byť Nadobúdateľ oboznámený len v prípade zvýšenia ceny, a to najneskôr pri vystavení predfaktúry / faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránke Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Nadobúdateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
 • 32) Zmena VOP, Licenčnej zmluvy alebo cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Nadobúdateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktorú Nadobúdateľ uviedol v Zmluve ako kontaktnú e-mailovú adresu.
 • 33) V prípade, že Nadobúdateľ nesúhlasí so zmenou VOP, licenčných podmienok alebo cenníka služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

Trvanie a zánik Zmluvy

 • 34) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
 • 35) Zmluva zaniká
  • a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
  • b) písomnou dohodou zmluvných strán,
  • c) odstúpením od Zmluvy,
  • d) výpoveďou,
  • e) zánikom Poskytovateľa alebo Nadobúdateľa bez právneho nástupcu.
 • 36) Nadobúdateľ môže, tiež odstúpiť od Zmluvy v prípade:
  • a) zmien zmluvných podmienok podľa bodu 32) VOP v lehote v ňom uvedenej,
  • b) ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu služby po čas dlhší ako 8% v príslušnom zúčtovacom období;
  • c) ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu služby v určenom čase.
 • 37) Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
  • a) sa identifikačné údaje alebo osobné údaje uvedené Nadobúdateľom v Zmluve alebo objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Nadobúdateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
  • b) Nadobúdateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Nadobúdateľ uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Nadobúdateľ vstúpil do likvidácie.
  • c) Nadobúdateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v Zmluve alebo týchto VOP alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;
  • d) Nadobúdateľ neuhradí cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
  • e) Nadobúdateľ pri využívaní služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.
 • 38) Pokiaľ Nadobúdateľ službu neuhradí, po uplynutí dodatočnej lehoty, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol, bude prístup k službe zablokovaný. Ak zo strany Nadobúdateľa nedôjde k úhrade obnovy služby do 30 dní od dátumu ukončenia platnosti služby, služba automaticky zaniká a dáta budú vymazané bez možnosti obnovy.
 • 39) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodov uvedených v týchto VOP. Na platnosť odstúpenia zo strany Poskytovateľa sa nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms).
 • 40) Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 • 41) Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.
 • 42) Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
 • 43) Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v zmluve alebo objednávke alebo v Nadobúdateľom uvedených identifikačných údajoch v rozhraní služby.

Cena za službu a platobné podmienky

 • 44) Ceny za poskytované služby sú účtované Nadobúdateľovi podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Nadobúdateľovi, poskytne časť služieb alebo všetky služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie služieb nemá žiaden Nadobúdateľ právny nárok.
 • 45) Nadobúdateľ má možnosť vyskúšať si vybrané služby počas obdobia 30 dní bezodplatne. V prípade, že si Nadobúdateľ službu objedná prechádza stav služby do predplateného obdobia. Nadobúdateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni skúšobného obdobia bezodplatne, pretože služba prechádza do predplateného obdobia. Následne je prístup do služby podmienený jej objednaním u Nadobúdateľa a uhradením ceny za používanie služby.
 • 46) Objednávka služieb zo strany Nadobúdateľa sa uzatvára na dobu neurčitú pokiaľ nie je dohodnuté inak. Služba bude dostupná nasledujúci pracovný deň po pripísaní úhrady na účet Poskytovateľa.
 • 47) Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Nadobúdateľovi každé zvýšenie ceny, a to v zmysle týchto VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
 • 48) Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Nadobúdateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Nadobúdateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.
 • 49) Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Nadobúdateľovi predfaktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, viac mesiacov).
 • 50) Splatnosť predfaktúry je 3 kalendárne dni odo dňa jej elektronického doručenia Nadobúdateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 • 51) Nadobúdateľ je povinný uhradiť všetky platby za službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na predfaktúry / faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Predfaktúry / faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Nadobúdateľ v omeškaní.
 • 52) Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Nadobúdateľovi vo výške 0,02 % z ceny služby za každý začatý deň omeškania.
 • 53) Nadobúdateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak službu využívali iné osoby ako Nadobúdateľ. V prípade neoprávneného využívania služby inými osobami ako Nadobúdateľom, je Nadobúdateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania služby Poskytovateľom na základe oznámenia Nadobúdateľa o zneužití služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

Reklamácia služby

 • 54) Nadobúdateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
  • a) na kvalitu poskytovanej služby,
  • b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že predfaktúry / faktúra za službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa.
 • 55) Reklamáciu musí Nadobúdateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 14 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.
 • 56) V reklamačnom protokole Nadobúdateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Nadobúdateľ došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V reklamačnom protokole Nadobúdateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú službu musí Nadobúdateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
 • 57) Reklamáciu môže Nadobúdateľ uplatniť písomne, alebo e-mailom. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.
 • 58) Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Nadobúdateľa povinnosti zaplatiť predfaktúry / faktúru v lehote splatnosti.
 • 59) Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Nadobúdateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Nadobúdateľom uvedenú kontaktnú adresu.
 • 60) Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby alebo závadu služby spôsobili:
  • a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
  • b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Nadobúdateľa do služby alebo iných tretích osôb, ktorým Nadobúdateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
  • c) ak Nadobúdateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 14 dní odo dňa, keď reklamovaná skutočnosť nastala.
 • 61) Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia reklamácie Poskytovateľovi. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Nadobúdateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 • 62) Ak služba, ktorú Nadobúdateľ reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do systému, je Nadobúdateľ povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov.
 • 63) Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Nadobúdateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, emailom, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.
 • 64) Pokiaľ Nadobúdateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.

Riešenie sporov

 • 65) Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
 • 66) Zmluvné strany sa prípadné spory plynúce z tejto Zmluvy zaväzujú riešiť mimosúdnym rokovaním a v prípade jeho neúspešnosti cestou všeobecného súdu SR.
 • 67) Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 68) Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo Zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť zmluvných strán

 • 69) Predmetom služieb Poskytovateľa nie je kontrola údajov vložených Nadobúdateľom do portálu stavBIT (ďalej aj „Portál“). Poskytovateľ nezodpovedá za údaje Nadobúdateľa. Nadobúdateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Nadobúdateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
 • 70) Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania internetových služieb, počítačových programov, služieb a aplikácií (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú zodpovedá tretia osoba, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou. Rovnako Poskytovateľ nezodpovedá za chyby alebo škody, ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo počítačovými programami v dôsledku používania slabej úrovne autentifikácie do Portálu zo strany Nadobúdateľa. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za správnosť uloženia údajov a správnosť výsledkov Portálu, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť kontrolou zo strany Nadobúdateľa. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v poskytovanej službe. Poskytovateľ nezodpovedná za žiadne riziká a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ušlý zisk v súvislosti s používaním Portálu a Nadobúdateľ alebo tretie osoby nemajú nárok na náhradu škôd vyplývajúcich z používania Portálu alebo spôsobených chybou v poskytovanej službe založenej na akejkoľvek teórii zodpovednosti.
 • 71) Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia predfaktúry / faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu).
 • 72) Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím služieb v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
 • 73) Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Nadobúdateľovi alebo tretím osobám.
 • 74) Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 3 mesiacov od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

 • 75) Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha primárne v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie predfaktúr / faktúr a podobne).
 • 76) Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.
 • 77) Nadobúdateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.

Záverečné ustanovenia

 • 78) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Zmluva vo forme objednávky nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za službu Nadobúdateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.
 • 79) Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 • 80) V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v zmluve (objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Nadobúdateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
 • 81) Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 • 82) Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu v mene právnickej osoby ako Nadobúdateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Nadobúdateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.
 • 83) Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 06. novembra 2019.